4 ماه مونده و تیم ما سرمربش معلوم نیس

Avatar سید حسن طاهری
4 ماه مونده و تیم ما سرمربش معلوم نیس
By   سید حسن طاهری   2136 Day ago
4 ماه مونده و تیم ما سرمربش معلوم نیس
Avatar لیلا جوکار
By   لیلا جوکار   2135 Day ago

این توی کشور ما کاملا عادیه و تعجب نداره....اینا همش مشکل مدیریتی و ساختاری هست.

Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2135 Day ago

عادت کردیم دقیقه نودی کارامونو بکنیم.نظم و برنامه به ما ایرانیا نیومده.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.