آندره لوئیز وپنالتی که با یک حرکت عجیب تقدیم تراختور کرد!!

Avatar کاربر ناشناس
آندره لوئیز وپنالتی که با یک حرکت عجیب تقدیم تراختور کرد!!
By   کاربر ناشناس   3580 Day ago

آقای لوئیز با یک حرکت خنده دار 2 امتیاز از استقلال گرفت اون هم زمانی که واقعا برای سبقت از حریفان وتقرب به رقیبان نیاز به امتیاز داشتیم !

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.