حال گیری

Avatar فرهاد قدیری
حال گیری
By   فرهاد قدیری   3538 Day ago

ما دیگه به این حال گیری های تیم محبوبمان!!! عادت کردیم. با اینکه 6 ، 7 تا از بازیکنان اصلی رو نداریم اما اگه بخوایم مقایسه کنیم بازم از تیم رقیب سرتریم اما نمی دونم چرا بازیکنان اینقدر بی انگیزه شدن! یه خورده از دنیزلی یاد بگیرید چطور تیمشو جم و جور کرد.

Avatar mohadeseh ghalandarnegad
By   mohadeseh ghalandarnegad   3376 Day ago

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.