حرف های یامفت اشجاری

Avatar فرهاد قدیری
حرف های یامفت اشجاری
By   فرهاد قدیری   3044 Day ago

این اشجاری هم برای ما شاخ شده. آخه یکی به این بچه نیست بگه تا دیروز توی کوچه ها داشتی یه قول دو قول بازی می کردی حالا برای ما آدم شدی نظر می دی! بچه، استقلال نیازی به تبانی نداره. استقلال تیمیه که حریفاش با دیدن طرفداراش کرک و پرشون می ریزه. ای کاش استقلال به این تیما باج نمی داد تا الان امثال این آدما به استقلال تهمت نمی زدن.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.