میلاد میداوودی

Avatar فرهاد قدیری
میلاد میداوودی
By   فرهاد قدیری   3395 Day ago

من وقتی از میلاد انتقاد می کنم به خاطر اینه که با توجه به بازی های خوبی که در گذشته انجام می داد انتظار دارم توی استقلال با جوون و دلش بازی کنه و به درد استقلال بخوره. اما می بینیم که اینطور نیست. حتی مظلومی هم به اون اخطار داده. به نظر من فصل بعد میلاد توی استقلال نیست چون امسال هیچ کارایی نداشته.

Avatar محسن ترکزاده
By   محسن ترکزاده   3395 Day ago
سلام دادش من میلاد خوب بود بعد از اینکه مصتوم شد اینطوری شد که اینم به مربی بدن ساز بر میگرده که بدن آماده ای نداره
Avatar میلاد قربانی
By   میلاد قربانی   3388 Day ago

ب تو چه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.