فرهادمجیدی به عنوان سرمربی بعدازامیربیاد

Avatar امیرحسین رهایی
فرهادمجیدی به عنوان سرمربی بعدازامیربیاد
By   امیرحسین رهایی   2061 Day ago
نظرشمادراین باره چیه؟
Avatar میرودود سیدمحمدی
By   میرودود سیدمحمدی   2061 Day ago
هنوز خیلی مونده نصف امیرخان بشه.لازم نکرده بیاد
Avatar امیر حسین اسلامی
By   امیر حسین اسلامی   2061 Day ago
بعد امیر خان اسکوچیچ یا منصوریان بیاد بهتره
Avatar محمد صالحی
By   محمد صالحی   2060 Day ago
با صحبت هایی که در برنامه نود کرد حالا حالاها مونده به گرد پای امیر خان برسه
Avatar mahdi mohaddes
By   mahdi mohaddes   2059 Day ago
نظرشمادراین باره چیه؟
به نظر من فرهاد مربی خوبی می تونه بشه 
Avatar maryam 7
By   maryam 7   2047 Day ago
​​ما ک از خدامونه فرهاد سرمربی اس اس شه اما الان براشون زوده چون  باید دوره و تجربه های زیادی رو ببینن

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.