تیم ملی

Avatar arezoo 2134
تیم ملی
By   arezoo 2134   2035 Day ago
به نظر شما تیم ملی در جام ملت ها موفق میشود ؟ چگونه؟
Avatar رسول موگویی
By   رسول موگویی   2035 Day ago
عمرا . تا تیم هایی ژاپن و کره و استرالیا موندن ، ما به هیچ جا نمی رسیم . بازی آخر مقدماتی جام جهانی که با کره بازی کردیم ، به همه ثابت شد ما در حد شرقی ها نیستیم .
Avatar میرودود سیدمحمدی
By   میرودود سیدمحمدی   2035 Day ago
خیلی موفق باشیم جزء4 تیم میشیم
Avatar علیرضا جوادیان
By   علیرضا جوادیان   1960 Day ago
Written by: میرودود سیدمحمدی
خیلی موفق باشیم جزء4 تیم میشیم

اینم که تازه نشد به لطف مافیا 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.