ناکامی در فصل قبلی

Avatar arezoo 2134
ناکامی در فصل قبلی
By   arezoo 2134   2038 Day ago
دوستان استقلالی آخرین بازی استقلال در فصل قبلی یعنی بازی با تراختور و اشک های حلقه زده تو چشمای خسرو حیدری وقتی داشت جایزه بازیکن اخلاق رو میگرفت رو یادتون میاد؟ تو اون لحظه چه حسی داشتین؟
Avatar رسول موگویی
By   رسول موگویی   2038 Day ago
حس ترکیدن از حرس . آخه پارسال چه بازیکنایی بود که امیر جذب کرده بود ؟؟؟
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1948 Day ago
اینکه بازی برد و باخت دارد . یک روز میبری و یک روز هم بازنده میشوی . مهم اینست که در هر حالتی استقلال را دوست داریم. نام اس اس همیشه قهرمان در قلب ما نقش بسته است .  با بردش خوشحالیم و از باختش اشکمان سرازیر میشود . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.