پیش بینی بازی ایران - عراق

Avatar امیر حسین اسلامی
پیش بینی بازی ایران - عراق
By   امیر حسین اسلامی   1996 Day ago
​به نظر خودم گزینه 1 یعنی پیروزی ایران در 90 دقیقه
Avatar حسن یارمحمدی
By   حسن یارمحمدی   1996 Day ago
گزینه 1
عدم شرکت سایر کاربرا تو رای گیری ها ارزش تاپیکو پایین میاره
Avatar رسول موگویی
By   رسول موگویی   1996 Day ago
دو بر صفر تو نود دقیقه .

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.