آرش برهانی

Avatar فرهاد قدیری
آرش برهانی
By   فرهاد قدیری   3384 Day ago

خداییش با اینکه آرش گل زیاد خراب می کنه اما بازم همه هوادارها دوسش دارن. چون می بینن با جوون و دلش بازی می کنه و نسبت به استقلال متعصبه.

Avatar میلاد قربانی
By   میلاد قربانی   3384 Day ago

فقط میلاد رونالدووووووووووووووووووووووووو

Avatar danial forouzanfar
By   danial forouzanfar   3383 Day ago
آرش درست که خیلی توپ خراب می کنه ولی قشنگ بازی می کنه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.