میلاد میداوودی

Avatar فرهاد قدیری
میلاد میداوودی
By   فرهاد قدیری   3023 Day ago

حیف از این میلاد وقتی که اومد استقلال کلی باهاش حال می کردیم اما بعد اون مصدومیت دیگه میلاد نخواست که میلاد همیشگی باشه.

Avatar میلاد قربانی
By   میلاد قربانی   3023 Day ago

حیف از این میلاد وقتی که اومد استقلال کلی باهاش حال می کردیم اما بعد اون مصدومیت دیگه میلاد نخواست که میلاد همیشگی باشه.

بازفوضولی کردی؟

Avatar danial forouzanfar
By   danial forouzanfar   3023 Day ago

می شه بگید شما چه مشکلی با هم دارید؟

Avatar میلاد قربانی
By   میلاد قربانی   3022 Day ago
Written by: danial forouzanfar

می شه بگید شما چه مشکلی با هم دارید؟

هیچی بابا دوستیم با هم

Avatar میلاد قربانی
By   میلاد قربانی   3022 Day ago
Written by: danial forouzanfar

می شه بگید شما چه مشکلی با هم دارید؟

هیچی بابا دوستیم با هم

Avatar ف م
By   ف م   3022 Day ago

میلاد میداوودی فقط و فقط میتونم بگم عالی اگه بجای آرش برهانی تو بازی ها از میلاد استفاده کنند که معرکه میشه میلاد حیف که یه موقعی میارنش که دیگه نمی تونه بنده خدا کاری بکنه

Avatar فرهاد قدیری
By   فرهاد قدیری   3022 Day ago

من و میلاد 10 دوستیم. به خورده اختلاف سلیقه داریم که اون هم درست میشه. زیاد مهم نیست چون هواداران استقلال بچه های با عشقی اند که یکیشون میلاد 10 که تعصب عجیبی به میلاد میداوودی داره.

Avatar میلاد قربانی
By   میلاد قربانی   3021 Day ago
Written by: فرهاد قدیری

من و میلاد 10 دوستیم. به خورده اختلاف سلیقه داریم که اون هم درست میشه. زیاد مهم نیست چون هواداران استقلال بچه های با عشقی اند که یکیشون میلاد 10 که تعصب عجیبی به میلاد میداوودی داره.

نوکرتم.من عاشقه افراده با معرفتم.داداش عذرمیخوام

Avatar فرهاد قدیری
By   فرهاد قدیری   3021 Day ago

خواهش می کنم میلاد خان. شما کاری نکردید من یه مقدار تند می رفتم. موفق باشی.

Avatar alireza farzad
By   alireza farzad   3020 Day ago
این بنده خدا دیگه چرا کاشته نمیتونه بزنه؟
Avatar میلاد قربانی
By   میلاد قربانی   3020 Day ago
Written by: alireza farzad


این بنده خدا دیگه چرا کاشته نمیتونه بزنه؟

زیرا چون اگر

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.