نظرتون رو در مورد پنالتی سپاهان که با جوانمردانه گل نکردند چیست؟

Avatar ف م
نظرتون رو در مورد پنالتی سپاهان که با جوانمردانه گل نکردند چیست؟
By   ف م   2994 Day ago

عالی فوق العاده نشون دادند که هنوزم ایرانی ها با غیرت هستند ولی این عربها که این چیزا حالیشون نیست.

Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   2993 Day ago
حرکت جوانمردانه اما غیر حرفه ای بود
Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   2965 Day ago
جدن واسه عربا چیزی بنامه جوانمردیو فرپلی هنوز تعریف نشده

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.