بازیکن پدیده فصلی که گذشت از نظر شما

Avatar saeed mohsen zadeh
بازیکن پدیده فصلی که گذشت از نظر شما
By   saeed mohsen zadeh   3365 Day ago
به نظر من میثم حسینی از استقلال پدیده بود چون بی سروصدا از یه دسته پایین تر به استقلال اومد و بدون حاشیه و باغیرت بازی های خوبی رو انجام داد
Avatar danial forouzanfar
By   danial forouzanfar   3365 Day ago
به نظر من سید مهدی پدیده بود اگر اون نبود استقلال همین جایگاه سومی رو هم نداشت

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.