روح ناصرخان هم امشب گریه کرد

Avatar فرهاد قدیری
روح ناصرخان هم امشب گریه کرد
By   فرهاد قدیری   2998 Day ago

امشب ناصر خان از اوون بالا بی غیرتی بازیکنانی رو دید که فقط اومده بودن مدل موهاشون و زیر ابروهایی که برداشتن رو نشوون بدن و برن. بعد از بازی هم خیلی راحت همدیگه رو بغل کردن و به هم خسته نباشد گفتن. ناصرخان روحت شاد. امشب شرمندت شدیم.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.