مشکل پرویز مظلومی

Avatar sam rad
مشکل پرویز مظلومی
By   sam rad   3005 Day ago
1-ترس ذاتی 2-دانش ضعیف در برابر بازیکنان قوی. 3-عدم شناخت از تیم مقابل. 4-ارنج غلط. 5-تعویض ها درجهت تضعیف تیم. 6-عدم استفاده ازبازیکنان جوانتر درموقعیت های مناسب. 7-استفاده بیش از حد ازبعضی از بازیکنان که منجر به مصدومیت آنها شده. 8-بهانه های واهی پس از باخت .
Avatar sam rad
By   sam rad   3005 Day ago
1-ترس ذاتی 2-دانش ضعیف در برابر بازیکنان قوی. 3-عدم شناخت از تیم مقابل. 4-ارنج غلط. 5-تعویض ها درجهت تضعیف تیم. 6-عدم استفاده ازبازیکنان جوانتر درموقعیت های مناسب. 7-استفاده بیش از حد ازبعضی از بازیکنان که منجر به مصدومیت آنها شده. 8-بهانه های واهی پس از باخت .
لطفا با نظر کارشناسی این موضوع را رد یا تایید کنید.
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   3004 Day ago
خوب البته موضوع خوبی را مطرح کرده اید اما من بعضی از موارد را قبول ندارم,آقای مظلومی از نظر دانش فنی بالا تر از بازیکنان هستند و در مورد ترس هم باید بگویم که به دلیل اخلاق خاصی که ایشان دارند هایشان بر این است که با خوش رفتاری با بازیکنان برخورد کنند درحالی که بعضی بازیکنان چون عادت دارند چوب بالای سرشان باشد از این موضوع سواستفاده می‌کمند و در مورد مصدومیت ها نیز ایشان مقصر اصلی نیستند چون در تیم های دیگر نیز بازیکنانی بودند که همیشه به صورت ثابت بازی کرده اند و مشکل اصلی به نظر من مربی بدنساز میباشد

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.