بازی با گسترش.

Avatar میرودود سیدمحمدی
بازی با گسترش.
By   میرودود سیدمحمدی   1972 Day ago
Avatar میرودود سیدمحمدی
By   میرودود سیدمحمدی   1972 Day ago
​متاسفانه کرار ازبازی با گسترش محروم شد.

​به نظرم چون گسترش زیاد تیم فنی و تیزی نیست، مثل بازی با 

پیکان حتی با عدم وجود کرار میبریم. البته نباید فقط

به یک بازیکن متکی باشیم.انشاالله.
Avatar محسن گلی
By   محسن گلی   1972 Day ago
به شرطی که مرتضی پورعلی گنجی نفت که برخورد فیزیکی با داور داشت هم محروم بشه میشه با اغماضاین رای رو پذیرفت

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.