شیرین ترین برداستقلال در فصلی که گذشت

Avatar مجید رامیان
شیرین ترین برداستقلال در فصلی که گذشت
By   مجید رامیان   3476 Day ago
Avatar farzad haghighi
By   farzad haghighi   3470 Day ago
بازیه برگشته لیگ.2.0
Avatar میلاد سیف اله
By   میلاد سیف اله   3456 Day ago
به نظر من باخت تو ده دقیقه به شیاطین سرخ شیرین ترین برد بود...هه هه هه...

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.