برتری شخصیتی مظلومی به قلعه نوعی?

Avatar سجاد اله
برتری شخصیتی مظلومی به قلعه نوعی?
By   سجاد اله   3386 Day ago
یکی از ویزکی های برویز خان مظلومی به نظر من بازیکن سالاری در تیمش بود که اکه میتونس یه مقدار کنترش کنه تیمش کمتر رو به حاشیه میرفت ولی از طرفی همین بازیکن سالاری اعتماد به نفس و غرور عجیبی به بازیکنان ناخاسته وارد میکرد (ارج نهادن به فرد در علم روان شناسی شخصیت). همین ویزکی باعث شد که بازیکنان استقلال در مواقع استرس زا کمترین هیجان رو داشته و توانستند بهترین نتایج تاریخ بازیهای خارج از خانه و دربی رو کسب کنه
Avatar سجاد اله
By   سجاد اله   3386 Day ago
یکی از ویزکی های برویز خان مظلومی به نظر من بازیکن سالاری در تیمش بود که اکه میتونس یه مقدار کنترش کنه تیمش کمتر رو به حاشیه میرفت ولی از طرفی همین بازیکن سالاری اعتماد به نفس و غرور عجیبی به بازیکنان ناخاسته وارد میکرد (ارج نهادن به فرد در علم روان شناسی شخصیت). همین ویزکی باعث شد که بازیکنان استقلال در مواقع استرس زا کمترین هیجان رو داشته و توانستند بهترین نتایج تاریخ بازیهای خارج از خانه و دربی رو کسب کنه

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.