بهترین خاطراتم

Avatar سارا طالبی
بهترین خاطراتم
By   سارا طالبی   1891 Day ago
یه شب بازی استقلال رو نگاه میکردیم ، شام هم تازه  داشتیم میخوردیم بازی حساس بودونیاز به برد داشت،داداشم وخواهرزاده ام مارو مسخره میکردن که استقلال نمیبره ،ثانیه های اخر بود که اسقلال یک گل دیدنی زدومن برای اینکه صدای تلویزیون رو بلند کنم کنترل رو از دست خواهرزاده ام کشیدم اونم حواسش نبود با کله رفت توی بشقاب غذایش که املت داغی بود یادش بخیر.
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1890 Day ago
 
 از بهترین خاطرات نشان دادن چهار تا انگشت دست استقلالیها به لنگیها بود که دیروز این خاطره خوب 

 با همت بازیکنان بی غیرت و بی تعصب از بین رفت . حالا کدام استقلالی روش میشه چهارتا انگشت 

 خود را نشان بده . این خاطره درد آوره . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.