قسمتی از برگه دفتر خاطراتم

Avatar سارا طالبی
قسمتی از برگه دفتر خاطراتم
By   سارا طالبی   1891 Day ago
یه شب بازی استقلال رو نگاه میکردیم ، شام هم تازه  داشتیم میخوردیم بازی حساس بودونیاز به برد داشت،داداشم وخواهرزاده ام مارو مسخره میکردن که استقلال نمیبره ،ثانیه های اخر بود که اسقلال یک گل دیدنی زدومن برای اینکه صدای تلویزیون رو بلند کنم کنترل رو از دست خواهرزاده ام کشیدم اونم حواسش نبود با کله رفت توی بشقاب غذایش که املت داغی بود یادش بخیر.
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1890 Day ago
  ولی دیشب کدام استقلالی اشتهای شام خوردن داشت .چهارتا نون داغ که چهارتا گل وسط هرکدام    
از نونها بود به هوادار اس اس از طرف تراختور اهدا شد. مطمئن باش که این حقارت مثل اون شش تا گل

 تا ابد با هوادار خواهد ماند .  

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.