جواد نکونام به غیر از بازی سایبا بهترین تو پ پخش کن میدان بوده احمقای کنارش پدرش رو دروده

Avatar سجاد اله
جواد نکونام به غیر از بازی سایبا بهترین تو پ پخش کن میدان بوده احمقای کنارش پدرش رو دروده
By   سجاد اله   3373 Day ago
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   3372 Day ago
شما اولین نفری هستی که میگه تا الان جواد خوب بوده

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.