دوست عزیز شما که نمیدونی چرا فرهاد پارسا از اس اس جدا شد!!!خواهشا با حرفاتون اعضای کانون رو گول نزنی

Avatar alireza alkhamis
دوست عزیز شما که نمیدونی چرا فرهاد پارسا از اس اس جدا شد!!!خواهشا با حرفاتون اعضای کانون رو گول نزنی
By   alireza alkhamis   3367 Day ago
Avatar saeed mohsen zadeh
By   saeed mohsen zadeh   3367 Day ago
آره راست میگی من اصلا فرهاد پارسا رو نمیشناسم!!!! اما درمورد فرهاد مجیدی اینکه چرا رفت مال گذشته هاست و اینکه چرا نتونست برگرده هم مال زمان قبل از شروع لیگه حالا شما فکر کن من اینا رو نمیدونم اصلا من از همین امسال هوادار آبی شدم اما اینو میدونم که ....اصلا ولش کن .راستی مجیدی دروازه بان بود با داور????
Avatar alireza alkhamis
By   alireza alkhamis   3367 Day ago
Written by: saeed mohsen zadeh
آره راست میگی من اصلا فرهاد پارسا رو نمیشناسم!!!! اما درمورد فرهاد مجیدی اینکه چرا رفت مال گذشته هاست و اینکه چرا نتونست برگرده هم مال زمان قبل از شروع لیگه حالا شما فکر کن من اینا رو نمیدونم اصلا من از همین امسال هوادار آبی شدم اما اینو میدونم که ....اصلا ولش کن .راستی مجیدی دروازه بان بود با داور????[من معذرت میخوام خواستم بنویسم پارسال نوشتم پارسا]

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.