دوستان عزیز به نظرتون بهترین بازیکن استقلال از لحاظ فنی تا جایی که تمام سبک بازیش یادتون باشه کیست?ف

Avatar سجاد اله
دوستان عزیز به نظرتون بهترین بازیکن استقلال از لحاظ فنی تا جایی که تمام سبک بازیش یادتون باشه کیست?ف
By   سجاد اله   3358 Day ago
دنیای من کسی که به دلایل مختلف نتونست در سطح اول اروبا بازی کنه . اون کسی نیست جز موثرترین بازیکن تاریخ دربی , gps فوتبال ایران و باید مدرسین فوتبال برای اموزش یک هافک میانی(cmf) فیلم های بازی وی رو برای اموزش بازبینی کنن جناب اقای مجتبی جباری روح فوتبال ایران زیدان اسیا.
Avatar سجاد اله
By   سجاد اله   3358 Day ago
دنیای من کسی که به دلایل مختلف نتونست در سطح اول اروبا بازی کنه . اون کسی نیست جز موثرترین بازیکن تاریخ دربی , gps فوتبال ایران و باید مدرسین فوتبال برای اموزش یک هافک میانی(cmf) فیلم های بازی وی رو برای اموزش بازبینی کنن جناب اقای مجتبی جباری روح فوتبال ایران زیدان اسی

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.