وقتی شناسناممون رو میسوزونیم بی هویت میشیم. یادش به خیر عظمتی داشت.

Avatar سجاد اله
وقتی شناسناممون رو میسوزونیم بی هویت میشیم. یادش به خیر عظمتی داشت.
By   سجاد اله   3359 Day ago
نه اینکه استقلال باخت اکه صدر جدول بودیم داد میزدم بین.همه.عشقای دنیا.عشق است. مجیدی
Avatar سجاد اله
By   سجاد اله   3359 Day ago
فعلا سکوت کنید ولی بدونید راه طولانیه اکه با اختلاف ده امتیاز اول بودیم هیج اعتمادی نیست و هفته هفدهم باید کاری کنید که شناسناممون بیدا بشه و در حد انفجار بین. همه ی .عشقای دنیا رو با هم بخونیم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.