واقا که مصاحبه امیرقلعه نویی رو دیدید که!!! دلمون خوشه مربی استقلالی داریم...بابا ایول

Avatar alireza alkhamis
واقا که مصاحبه امیرقلعه نویی رو دیدید که!!! دلمون خوشه مربی استقلالی داریم...بابا ایول
By   alireza alkhamis   3358 Day ago
Avatar alireza alkhamis
By   alireza alkhamis   3358 Day ago
حقشه هر چی به زبون میاد بهش بگیم
Avatar elnaz mousavi
By   elnaz mousavi   3358 Day ago
واقعا که!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.