امیرخان سرمربی ملوان شد.

Avatar میرودود سیدمحمدی
امیرخان سرمربی ملوان شد.
By   میرودود سیدمحمدی   1826 Day ago
​سلام دوستان. نماز روزه هاتون قبول.خیلی خوشحال شدم که فوتبال ما قلعه نوعی 

را از دست نداد.ملوان را به اوج خواهد رساند.به امید برگشت امیر به استقلال.
​منم امیدوارم ایشون با ملوان به اوج برسه
اما دیگه خودم به عنوان یه قسمت کوچکی از هواداران باشگاه استقلال
 از برگشتن ایشون به استقلال خوشحال نمیشم.
و اینم میدونم که خود امیر خان هم دیگه راضی به برگشتن به استقلال نباشند.

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1815 Day ago
 مبارک ملوان و انزلیها . ما که تو این مدت فقط از دستش حرص خوردیم . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.