عملکرد مربی استقلال در جذب بازیکن

Avatar سید حسن طاهری
عملکرد مربی استقلال در جذب بازیکن
By   سید حسن طاهری   3280 Day ago
عملکرد مربی استقلال در جذب بازیکن و لیست مازاد
​لیست مازاد تیم خوب بود چون تعدادی از بازیکن های مسن تیم رو کنار گذاشت 
اما لیست خرید میتونه با جذب یه مهاجم کامل بشه.
Written by: محمدرضا عصارزاده مهابادی
سلام، 
به نظر من آقای مظلومی با جذب محسن یوسفی و مهندس ایمان مبعلی میتونستند تیم قویتری بسازن.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.