بهترین بازیکن ما

Avatar امید ارشد
بهترین بازیکن ما
By   امید ارشد   1810 Day ago
بهترین بازیکن ما تو هر بازی کیه 
Avatar سید هادی قیصری
By   سید هادی قیصری   1641 Day ago
در کل سید مهدی ستون اصلی و نیروی قابل اتکای بازی های اس اس هس
Avatar نفس بهادری
By   نفس بهادری   1588 Day ago
شک نکن که امیدو بچه غولمون اقا حنیف بزن به افتخار امید و حنیف
​سید تو اکثر بازی ها خوب بوده.
Avatar دنیا اریانسب
By   دنیا اریانسب   1537 Day ago
خب بدون شک مهدی رحمتی جونم وامیرابراهیمی که بهترین بازی ساز لیگه وحنیف جونم
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1509 Day ago

                                            نداشتیم 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.