استقلال

Avatar mohsen nasiri
استقلال
By   mohsen nasiri   1805 Day ago
آسمان گفتا که من قرمز خالیم عشق میورزم که استقلالیم
​عشقت کرده توو جون من ریشه 
                                              تو قهرمان منی همیشه

بذار بگن هرچی که دوست دارن  
                                           تیمی استقلال من نمیشه.

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.