بهترین خرید استقلال

Avatar سید حسن طاهری
بهترین خرید استقلال
By   سید حسن طاهری   2178 Day ago
Avatar رسول جوان اقبال
By   رسول جوان اقبال   2126 Day ago
سید مهدی رحمتی
Avatar سید هادی قیصری
By   سید هادی قیصری   2110 Day ago
رحمتی
​روزبه و جابر خوبن 

  اما رحمتی فوق العادست...
Avatar یلدا خانی
By   یلدا خانی   2057 Day ago
همشون عالین اما مهدی یه چیز دیگه ست
Avatar دنیا اریانسب
By   دنیا اریانسب   2004 Day ago
همشون توپستای خودشون عالین .................................اما خب رحمتییه چیز دیگست بهترین خریداستقلال ازنظرمن مهدی هستش...............................................فداش
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1978 Day ago
بهترین خرید استقلال مظلومیه که بنده خدا خودشو برای استقلال هلاک کرد . طفلک . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.