بهتر نیست که به جوانانی مثل برزای میدان بیشتری داده شود

Avatar سید هادی قیصری
بهتر نیست که به جوانانی مثل برزای میدان بیشتری داده شود
By   سید هادی قیصری   2110 Day ago

​دوست عزیز میدون دادن به چی میگن برزای و جونای دیگه تو اکثر بازیا بازی میکنن

خوبم بازی میکنن...

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.