عملکرد مظلومی در نیمه مربیان

Avatar هومن حلاج
عملکرد مظلومی در نیمه مربیان
By   هومن حلاج   2736 Day ago
واقعا عملکرد مظلومی در نمیمه مربیان و بعد از زدن گل اول جای تاسف داره.مربی که داشت اسطوره میشد تنبدیل شده به یک مربی ترسو
Avatar Davood Salar
By   Davood Salar   2722 Day ago
افتضاح...
اصلا بیخودی نباید تعریف کرد.
Avatar دنیا اریانسب
By   دنیا اریانسب   2719 Day ago
باهات موافقم هومان درحد چی...بروحالشوببر
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2683 Day ago
افتضاح . اندر افتضاح که نه در نیمه که در تمام بازیها . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.