برکناری پرویز خان مظلومی خوبه یا بد....

Avatar دنیا اریانسب
برکناری پرویز خان مظلومی خوبه یا بد....
By   دنیا اریانسب   2016 Day ago
خیلی رک و واضح نظراتتونو بگین ...مرسی
Avatar اسماعیل مومنی
By   اسماعیل مومنی   2015 Day ago
اره واقعامربی در حداندازه های اس اس نیست برانکو رو دیدیدن چ کرده مگه این بازیکنان همون بازیکنان قبل نیستن
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1978 Day ago
​بره بهتره بشرطی که از بد و بدترین نرن یکی بدتر از مظلومی که بد بود بیارن . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.