بهترین و شیرین ترین خاطره من

Avatar وهاب نظری نژاد
بهترین و شیرین ترین خاطره من
By   وهاب نظری نژاد   1541 Day ago
​بهترین خاطره من در حال حاضر بر میگرده به بازی استقلال و گسترش که هفت مقدس استقلال . اسطوره تمام نشدنی و تنها دل خوشی ما هوادارا . اند تعصب . یعنی فرهاد عزیز با پسرش به آزادی اومده بودن . این بهترین خاطره شیرین برای من بود . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.