عملکرد حنیف و اتفاقات پیش آمده؟؟

Avatar سید حسن طاهری
عملکرد حنیف و اتفاقات پیش آمده؟؟
By   سید حسن طاهری   2008 Day ago
Avatar دنیا اریانسب
By   دنیا اریانسب   2008 Day ago
بخداحق حنیف نیست که باهاش اینجوری رفتاربشه اخه چرامگه اون چیکارکرده خداوکیلی بعضی موقعاهست که میخوام این کادرفنی استقلالو هرچی فحش هست بارشون کنم ................حنیف بی خیال همشون این مهمه که توهمیشه توقلب ما میمونی ....دووووووووووووووووووووووووووووووووووست دارم حنیف
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1978 Day ago
حنیف هم اگر افت کرد و ضعیف شد مقصر اصلی مظلومی بود . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.