قهرمانی استقلال عزیز

Avatar سید رضا حسینی
قهرمانی استقلال عزیز
By   سید رضا حسینی   1446 Day ago
هفتم مرداد
سالروز دومین قهرمانی آسیا را به همه شما عزیزان آبی دل تبریک میگویم
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1444 Day ago
لنگیا خیلی سعی کردن هر طور شده حداقل یکی از ستاره های سر دوش رویانیان را بر دارن و بزن به لنگ دور کمرشون و بگن ما هم ستاره داریم ولی نمیدونن که شتر در خواب بیند پنبه دانه . داشتن دو ستاره زرین آسیا بر لباس آبی آسمانی و به رنگ دریای لا یتنهایی از بهترین خاطراتی است که هیچگاه از یاد ما استقلالیها نخواهد رفت . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1444 Day ago
انشاءا... امسال بعد از 25 سال سومیش هم اضافه بشه تا چشم لنکیا در بیاد
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1443 Day ago
بابا اون بدبخت رویانیان هم اول سر دوشی هاشو ازش گرفتن بعد فرستادنش پرسپولیس
ولی چه هفت خط لنگی بود باز این آقا سور همه رو جا کرده بود 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.