فعلا از خاطه خوش خبری نیست

Avatar وهاب نظری نژاد
فعلا از خاطه خوش خبری نیست
By   وهاب نظری نژاد   1461 Day ago
خدا کنه یه روزی هم تو کوچه ما عروسی باشه تا لااقل بشه خاطرات خوبی نوشت چونکه با این اوضاع استقلال نمیشه خاطره خوب نوشت . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1461 Day ago
گهی زین به پشت گهی پشت به زین 
خبر خوش هم میرسد فقط اندکی صبر لازم است
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1430 Day ago
خدا کنه یه روزی هم تو کوچه ما عروسی باشه تا لااقل بشه خاطرات خوبی نوشت چونکه با این اوضاع استقلال نمیشه خاطره خوب نوشت . 

منم باهات موافقم اخه این مسئولین رسیدگی نمیکنن چقد باید از لنگیا چرت بشنویم
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1430 Day ago
Written by: سید رضا حسینی
گهی زین به پشت گهی پشت به زین 
خبر خوش هم میرسد فقط اندکی صبر لازم است

خبر خوش پیشسکش سقوط نکنن
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1430 Day ago
تا وقتی که لنگیا امثال معینی و افتخاری توی تیم باشن این تیم هیچی نمیشه
این آقایون میخوان تاج رو با داش علی خراب کنن

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.