در حال حاضر از خاطره خوش خبری نیست

Avatar وهاب نظری نژاد
در حال حاضر از خاطره خوش خبری نیست
By   وهاب نظری نژاد   1503 Day ago
زیرا اگه یه نگاه به جدول بندازی متوجه خواهی شد . 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1502 Day ago
در ناامیدی بسی امید است
                                        پایان شب سیه سپید است

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.