ترکیب تو دربی

Avatar arezoo 2134
ترکیب تو دربی
By   arezoo 2134   1400 Day ago
ترکیب استقلال رو در دربی حدس بزنید.............
به امید برد//
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1399 Day ago
ترکیب استقلال رو در دربی حدس بزنید.............
به امید برد//
[/quote
منک امیدی ندارم
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1398 Day ago
با کمال نا امیدی به آزادی میایم ولی باید با چشم اشک برگردیم
در ناامیدی بسی امید است
به امید پیروزی در دربی

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.