ستاره

Avatar arezoo 2134
ستاره
By   arezoo 2134   2863 Day ago
به نظر شما کدام بازیکن استقلال در دربی چون ستاره خواهد درخشید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   2862 Day ago
با عرض پوزش از کلیه دوستان آبی دل
هیچکدام
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2770 Day ago
بخاطر ابری بودن هوا هیچ ستاره ای دیده نمیشه . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.