به نظر شما استقلال از این وضعیت که الان داره خوب میشه ؟>؟؟؟؟؟

Avatar مهلا صالحی
به نظر شما استقلال از این وضعیت که الان داره خوب میشه ؟>؟؟؟؟؟
By   مهلا صالحی   1393 Day ago
منک شک دارم
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1393 Day ago
درست میشه ولی این وسط هوادارا داغون میشن
Avatar مهلا صالحی
By   مهلا صالحی   1393 Day ago
Written by: سید رضا حسینی
درست میشه ولی این وسط هوادارا داغون میشن

خیلی اصلا به فکر هوادارا نیسن دربیو اگ ببازن ک دیگ ..........
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1392 Day ago
فعلا شدیم انگشت نمای خاص و عام
یک بچه کودکستانی هم سرور آسیا رو مسخره میکنه
خدای تو یک کاری کن 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.