برگشت پرویز خان یا ماندن علی رضا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Avatar مهلا صالحی
برگشت پرویز خان یا ماندن علی رضا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
By   مهلا صالحی   1399 Day ago
با این نتایج بهتره برگرده
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1398 Day ago
نه عزیزم بنده مخالفم
پرویز خان خیلی هم دوست داشتنی و داش علی هم با غیرت و کاربلده ولی آقایون لنگی امثال جناب وزیر و آقای معینی و افتخاری نمیزارن

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.