از عملکرد کدام خرید استقلال در این فصل رضایت دارید و چرا؟

Avatar سید حسن طاهری
از عملکرد کدام خرید استقلال در این فصل رضایت دارید و چرا؟
By   سید حسن طاهری   1868 Day ago
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1867 Day ago
فعلا هیچکدام
چون هنوز توی تیم جا نیافتادن - دفاع که همش سوتی میدن و فاجعه بودن
مهاجمامون هم که نگو و نپرس
از همه بدتر گلرمون بوده او که هرسال فوق ستاره بود اگه دفاع خراب میکرد او جبران مافات میکرد 
کلا تیمومون داغونه
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1777 Day ago
ای کاش میگفتی از عملکرد کدام بازیکن رضایت ندارید  .  آنوقت با قاطعیت میگفتم . از همه بازیکنان رضایت ندارم . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.