کوچه باغ

Avatar سید رضا حسینی
کوچه باغ
By   سید رضا حسینی   1396 Day ago
دیگه از خاطرات خوش خبری نیست 
انگار اسطوره هامون که رفتن خاطرات خوب و خوش هم با خودشون بردن
حالا دیگه باید بریم توی کوچه باغ های قدیم بشینیم و خاطرات خوب گذشته رو مرور کنیم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.