تبریک

Avatar سید رضا حسینی
تبریک
By   سید رضا حسینی   1463 Day ago
علی رغم بازی ضعیف سید مهدی استقلال برد
اولین برد  اس اس  رو در لیگ شانزدهم به همه ی دوستان آبی تبریک میگویم
آرزو میکنم در این روز خجسته که این برد حاصل شد شروع و استارت قهرمانی در لیگ و آسیا باشد
به  امید قهرمانی در آسیا
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1461 Day ago

دم همه ی دوستانی که اومدن آزادی گرم
پای همه تون رو میبوسم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.