به نظرتون امسال استقلال قهرمان میشه

Avatar مهلا صالحی
به نظرتون امسال استقلال قهرمان میشه
By   مهلا صالحی   1383 Day ago
هر چی قسمت باشه
ما که امیدمون به خداس
ایشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالله..............
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1382 Day ago

باتوکل بخدا و حمایت هوادار

انشاءا...

Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1378 Day ago

برمنکرش لعنت

با این کبر و غروری که لنگیا گرفتن اولین جام رو که دادن 

انشاللللللللللللللله و ب امید خدااااااااااا
 

Avatar F Nazari
By   F Nazari   1355 Day ago
حتما بدون شک
Avatar مهدی رمضانی
By   مهدی رمضانی   1325 Day ago
امیدوارم استقلال قهرمان بشه ولی اگه نشدیم دوست دارم تیم لنگ قهرمان نشه
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1307 Day ago
از من ناراجت نشین . قهرمانی استقلال با این نوع بازی کردنش یه سرابه . با قاطعیت خدمت دوستان عرض میکنم که استقلال حتی نمیتوته قهرمان جام حذفی بشه . این خط و اینهم نشون . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.