جام خذفی

Avatar سید رضا حسینی
جام خذفی
By   سید رضا حسینی   2555 Day ago
نحوه بازی با ملوان نوین را چطور ارزیابی میکنید و به بازیکنان و کادر فنی چه نمره میدهید 
Avatar F Nazari
By   F Nazari   2533 Day ago
خیلی بد بود حداکثر 5 به بازیکنان میدم 
Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   2482 Day ago
متاسفانه استقلال بوسیله نفت از گردونه جام حذفی بیرون میره . البته بعنوان یک استقلالی دوست ندارم که این حرفها را بزنم  بلکه نحوه بازی ضعیف بازیکنان اینطور نشون میده . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.