پیشرفت

Avatar سید رضا حسینی
پیشرفت
By   سید رضا حسینی   1326 Day ago
استقلال داره روند رو به رشد و روبه جلوی خود رو ادامه میده اگه بخواهیم از اولین بازی فصل تا الان روند  اس اس و بازیکنان رو بررسی کنیم چه نظری دارید و چه امتیازی به تیم و بازیکنان میدین 
Avatar سید رضا حسینی
By   سید رضا حسینی   1319 Day agoکسی نظری نداره

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.