تسلیت

Avatar سید رضا حسینی
تسلیت
By   سید رضا حسینی   1483 Day agoاستقلال دوباره یتیم شد

Avatar masomeh siyahloo
By   masomeh siyahloo   1483 Day ago

                                                            بابای بچه های تاج برگرد                                      یتیمی بد دردیه اقاجون
                                                            من می دونم که حال تو خوب می شه      بااین که هیچ مرحمی نیست اقاجون                  
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        خداحافظ پدر منصور غمت اتش بزد بردل                  پس از توز ندگی برمن شود چو چرخشی باطل
                                        پدر منصور باغیرت تو از عرش خدا بودی                   معصومه بعد ازتوشد بی شک بسان قایقی درگل
تسلیت تسلیت تسلیت واقعا نمی دونم چی بگم

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.