ریاضی

Avatar masomeh siyahloo
ریاضی
By   masomeh siyahloo   1342 Day ago
بچه ها کسی توسایت هست جواب این سوال ریاضی رو بدونه یاسایتی می شناسه تا جواب این وسال رو داشته باشه تو رو قران جواب بدین  می دونم حالتون خوب نیست  بخاطر منصورخان ولی ببخشید ازتون خواهش
 می کنم داداش میلاد تو نمی دونی؟
سوال اینه که چطوری ک.م.م دو عددمتوالی رو بدون محاسبه پیدا کنیم؟؟؟؟
بچه ها توروخدا بگید اقاافشین شما هم نمی دونید؟
تروخدا بچه ها بگید برام خیلی مهمه ریاضی می خوام  اون نمره ای که بدبود رو جبران کنم قول دادم به معلم

Avatar وهاب نظری نژاد
By   وهاب نظری نژاد   1309 Day ago
فکر کنم راه و اشتباه اومدی . اینحا کلاس ریاضی نیست اینجا ساست دل سوختگان و عاشقان استقلاله که الان چند ساله از کری خواندن و شعار دادن بر ضد لنگیها بخاطر ندانم کاری مدیران بی لیاقت استقلال محروم مانده اند اگه ما میتونستیم چیزی را حل کنیم مطمئن باش که اول مشکلات تیم محبوبمون استقلالو حل میکردم . از من ناراحت نشین . با عرض معذرت . 

The material published on this site is not necessarily the opinion and the official position of the Cultural Club of Independence.

The use of this site's content is strictly limited to the source.